Vurdering av tomt

Vi i Heggheims Arkitektkontor har lang erfaring med vurdering av tomter. Nedenfor ser dere hva som er viktig ved en tomtebefaring.

Før befaring er det viktig at vi har fått sett på situasjonskart og reguleringsbestemmelsene. Dette kan vi hente ut hvis vi har gårds- og bruksnummer og byggekommune.

Registrer:

 • Fallforhold (det er ofte større fall enn det ved første øyekast kan virke)
 • Høyde på adkomstveg
 • Adkomstforhold
 • Utsiktsretning / utsiktsforhold
 • Omkringliggende bebyggelse (særpreg, ta bilder)
 • Byggegrunn

Undersøk:

 • Det er plass til huset, garasje og nødvendig biloppstillingsplasser (byggelinjer)
 • Det er minimum 8 meter til annen bygning
 • Prosjektet tilfredsstiller reguleringsplan og reguleringsbestemmelser.
 • Viktig: maksimum møne- og gesimshøyde, takvinkel, utnyttelsesgrad, reg. adkomst.

Plassering:

 • I nord/østre hjørne av tomta
 • Langs med kotene (En kote er en linje på et kart, som markerer høydenivået i terrenget)
 • Med stue mot vest og utsiktsside
 • Med kjøkken mot adkomstside og/eller syd og/eller utsiktsside.
 • Slik at det blir kveldssol på uteplass/terrasse.

Spesielle forhold:

 • Kraftlinjer?
 • Flomfare?
 • Skred/rasfare?
 • Utendørs støy/krav til skjerming?
 • Radonfare?
 • Spesielle grunnforhold? (fylling, bløt leire, høy grunnvannstand, myr el. kontakt rådg.ing.)
 • Vann og avløp